Uddannelse

Alle skal have lige muligheder for at erhverve sig en uddannelse. Vi ønsker en niveaudelt folkeskole og betragter læreanstalterne som kulturskabende institutioner, der har et medansvar for at fremme en national bevidstgørelse.

Vi vil sikre, at alle, uanset social og økonomisk baggrund, har lige muligheder for at tage en uddannelse, der svarer til hans eller hendes evner. Dette vil være en ubetinget gevinst for samfundet, da alternativet vil berøve nationen væsentlige aktiver i form af veluddannede unge mennesker.

 

Alle skal kende til nødvendigheden af fællesskab og således erfare, at ingen kan være sig selv nok. Det skal blandt andet opleves gennem idrætten, som skal have en mere central og fyldestgørende rolle i folkeskolen. Idrættens centrale rolle skal desuden påvirke borgerne til at værdsætte den fysiske hverdag. Tilmed skal en dannelsesproces med fokus på dansk og vestligt kulturgrundlag være en del af læreplanerne i folkeskolen såvel som på ungdomsuddannelserne.

 

Begrebet „enhedsskolen” bygger på den fejlantagelse, at alle bør undervises på samme vilkår uden hensyntagen til evner og interesser. Denne misforståelse ønsker vi at gøre op med. En niveaudelt folkeskole skal være en garanti for, at børn og unge allerede i en tidlig alder får mulighed for i højere grad at beskæftige sig med netop de fag, der stemmer overens med deres evner og interesser. Eleverne i den delte skole bør naturligvis samarbejde på tværs af fag for at øge deres forståelse for alle funktioner i samfundet og for dermed at styrke sammenhængskraften. Det tidlige kendskab til samt den grundigere forståelse for fagene skal skabe en voksende interesse, som i sidste ende vil bevirke en større tilgang til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Undervisningen på enhver uddannelsesinstitution skal tilpasses det praktiske livs krav for at forberede de unge på konkrete arbejdsmarkedsudfordringer, ligesom der aldrig må slækkes på de faglige krav alene for at få flere gennem uddannelserne.

 

Vi anerkender læreanstalternes betydning for dannelsen af fremtidens mennesker og tillægger lærerkræfterne et stort ansvar for Danmarks fremtid. I erkendelsen af dette vil vi, gennem en opprioritering af de kulturbærende fag, i særdeleshed dansk og historie, fremme den nationale bevidsthed hos de unge mennesker — en bevidsthed, som i dag er fuldstændig forsvundet og erstattet af en usund selvbeskuelse. Forståelse for historien og vore forfædres betydning for det liv, vi kan leve i dag, er en grundsten i et samfund, der skal arbejde for fremtidige generationer.