Suverænitet og internationalt samarbejde

Danmarks selvstændighed og suverænitet skal være ukrænkelig, hvorfor internationalt samarbejde skal føres under hensyn til danske interesser.

Vi vil tilbagerulle den suverænitetsafgivelse, som globaliseringsivrige politikere har været ansvarlige for. I dag er EU den mest markante overnationale institution i relation til Danmark. EU, der giver os læssevis af juridiske diktater og tilmed har været en økonomisk belastning for os siden 1996, tjener i dens nuværende form ikke Danmarks sag. Derfor vil vi forlade EU. Dette er dog ikke ensbetydende med, at vi afviser internationalt samarbejde, men samarbejdet skal være til fordel for Danmark og det danske folk.

 

Vi er tilhængere af et fædrelandenes Europa, hvor frie nationer arbejder sammen om de områder, der er kendetegnet ved fælles interesser og gensidig enighed om konkrete løsninger. Dette kunne for eksempel gælde bevogtningen af Europas ydre grænser, europæisk farvand og deslige. Områder, hvor nationerne har særinteresser, skal derimod drives og styres selvstændigt af de respektive nationalstater uden risiko for, at selvproklamerede „fællesskaber” griber ind og krænker landenes suverænitet.

 

På længere sigt ønsker vi et stadigt tættere samarbejde med de øvrige nordiske lande. De nordiske lande er hver for sig små, men kan i fællesskab agere som en indflydelsesrig enhed på internationalt niveau. Med såvel realkapital samt jord- og arbejdsmæssige ressourcer kan vi stille hinanden bedre og sammen skabe en nordisk økonomi i fuldkommen balance. Med andre ord kan vi indbyrdes gøre brug af hinandens produktionsanlæg og arbejdsmetoder, jordområder og naturressourcer samt menneskelige ressourcer. I og med at vi sammen vil råde over alle nødvendige ressourcer, kan vi ikke presses til at vedtage politiske beslutninger, som ikke er i landenes interesse.

 

Da vor selvstændighed og suverænitet skal sikres, vil vi naturligvis genetablere Danmarks ydre grænsekontrol og bevare den danske krone.