Socialpolitik

Alle danskere har lige rettigheder og pligter, og det er statens opgave at sikre begge dele.

Alle, der evner det, skal bidrage til fællesskabet. I dag parkeres stadigt flere på passiv forsørgelse, hvilket er en skam for såvel den enkelte, der bliver sat udenfor, som for det betalende samfund. Naturligvis findes der eksempler på, at nogle personer er ude af stand til at yde noget. Men alle der kan bidrage, skal — på det ene eller andet niveau — gøre det.

 

Socialhjælp til arbejdsløse er en rimelig sikring af landets borgere, men der skal stilles krav om modydelser, som rent faktisk giver mening. Der er altid meningsfuldt arbejde, som kan udføres til gavn for samfundet. Strandrensning, skovoprydning, vedligeholdelse af idrætsfaciliteter og lektiehjælp er blot nogle eksempler på mulige opgaver. Et krav om sådanne modydelser gør, at borgeren kan opnå tilfredsstillelse i form af at give noget igen til det fællesskab, der forsørger vedkommende, ligesom staten får gengældt dennes service ved at få løst relevante og nyttige samfundsopgaver. Tilmed vil dette også stoppe det unødige ressourcespild for såvel staten som for socialhjælpsmodtagere, når der eksempelvis oprettes arbejdsløshedskurser, som ikke er kompetencegivende.

 

Sammenhæng mellem ret og pligt skal i det hele taget være et bærende princip i et nationalt Danmark, da dette styrker tilliden til, at der sker en retfærdig fordeling af de fælles goder. En tillid, som skal være med til at sikre den sammenhængskraft, der er så fundamental for et solidarisk velfærdssamfund som det danske. I den forbindelse er det endnu en gang nødvendigt at understrege vigtigheden af, at samfundet er mest muligt homogent i etnisk og kulturel henseende, da kun dette giver befolkningen det nødvendige incitament til at bidrage til fællesskabet. Sammenhængskraften kan ikke skabes ad politisk vej i et uensartet og etnisk splittet folk ― den forudsættes af et historisk folkeligt fællesskab, som i disse år er ved at blive undergravet til skade for alle de samfundsgoder, flertallet af vi danskere sætter pris på.