Retsvæsen

Vi vil skabe et ansvarligt retssamfund, hvor der er en klar sammenhæng mellem forbrydelse og straf.

Der skal herske proportionalitet mellem forbrydelse og straf. Straffeloven skal ikke baseres på internationale regler, der ofte er os væsensfremmede, men skal derimod hvile på det danske folks retsfølelse. Kun på den måde opnår vi, at den enkelte oplever retfærdighed og selv vil overholde loven.

 

Fængslede forbrydere må ikke være en økonomisk belastning for samfundet, og deres tid i statens varetægt skal derfor omstruktureres således, at de indsatte sættes i arbejde. De indsattes arbejde skal som et absolut minimum kunne godtgøre for de omkostninger, der opstår i forbindelse med deres ophold. Denne arbejdsstraf skal samtidig fungere som en resocialiserende proces, der skal gøre de indsatte parate til atter at kunne indgå i samfundet på lige vilkår med de øvrige borgere.

 

Når en frihedsberøvet person har afsonet sin straf og er vurderet velegnet til at genindtræde i samfundet, skal han eller hun efter løsladelsen ikke være hæmmet af en straffeattest. Alle frie borgere i et retssamfund skal derimod være fuldgyldige statsborgere med alle de friheder og pligter, det indebærer. Dette kan kun gennemføres, hvis en fuldstændig rehabilitering opnås under den indsattes afsoning. Uden at være fuldt rehabiliteret kan den indsatte ikke findes egnet til løsladelse. En sådan praksis kræver en udbredt fleksibilitet i loven, hvilket vi vil sikre med øje for samfundets vel og borgernes frihedsrettigheder.