Nationaløkonomi

Vi vil arbejde for en fri markedsøkonomi, der skal underlægges ethvert hensyn til folkets og nationens vel.

Vi er tilhængere af det frie initiativ og vil støtte dette i videst muligt omfang. Vi bifalder altså en udstrakt grad af markedsøkonomi, som dog skal være absolut betinget af, at markedskræfternes virkninger ikke får samfunds-, sundheds- eller miljøskadelige konsekvenser.

 

Alle skal bidrage til fællesskabet. Gennemførelsen af en socialpolitik, som det danske folk kan identificere sig med, vil give det nødvendige incitament til at betale skat. Skatten fastsættes efter behov, men det skal være målsætningen at holde satsen så lav som mulig gennem effektivisering af den offentlige sektor, herunder i særdeleshed af administrationen. En mere attraktiv beskatning for virksomheder samt en lavere indkomstskat vil i en vis udstrækning blive udlignet af øget beskatning på nogle typer af forbrug, særligt de ekstravagante og sundhedsskadelige.

 

Offentlige investeringer foretages, når det skønnes nødvendigt af hensyn til arbejdsmarkedet eller af hensyn til konkrete behov. Det må dog være et rimeligt krav, at anlægsarbejde, der finansieres med danske skattekroner, har blivende og æstetisk værdi.

 

Vi skal i vid udstrækning stræbe efter at blive selvforsynende, især hvad angår fødevarer og øvrige livsfornødenheder. Ved at styrke dansk industri og erhverv vil vi arbejde frem mod et sådant ideal, der sikrer mod afhængighed af udenlandske personer, virksomheder og stater, som kun arbejder med profit for øje. Truer det frie markeds udenrigshandel danske interesser, skal samfundet kunne begrænse dette under hensyn til, at samhandel med andre lande principielt må betragtes som et middel til at skaffe, hvad vi ikke selv kan fremstille. Med en høj grad af selvforsyning bliver vi herrer over egen skæbne, hvilket er fundamentalt for ethvert frit samfund.