Forsvar

Vort forsvar skal reetableres som en dansk enhed, der udelukkende virker for danske interesser.

Danmark har tidligere i historien været besat af fremmede magter, fordi vi ikke var i stand til at hævde vor suverænitet og neutralitet. Det er helt grundlæggende for Danmarks forsvar at sikre, at dette ikke gentager sig. Derfor skal Forsvarets fokus være nationalt i enhver henseende, hvilket skal afspejles i såvel Danmarks alliancer med andre nationer som i værnepligtssystemet.

 

Som politisk skødehund for fremmede interesser har staten Danmark overladt sine væbnede styrker til endeløse ørkenvandringer i krige, der ikke har det fjerneste at gøre med et forsvar af vor egen nation. Det er indlysende, at en selvstændig nationalstat må afblæse sådanne forehavender, der skader mere end de gavner. Derfor vil vi udtræde af angrebspagten NATO og i stedet træde ind i en nordisk forsvarsunion. Alt sammen med sigte på at forsvare det danske folk og fædreland i stedet for militærets nuværende rolle som lejesvend for internationale aggressionskrige.

 

I bestræbelserne på at skabe et totalforsvar vil vi udbygge værnepligten, hvad angår såvel længde, omfang som karakter. I dag er værnepligten skrumpet ind til et ganske kort forløb for en begrænset styrke, som kun lige akkurat får indsigt i basale våbenfærdigheder, og hvad der ellers kræves af en levebrødssoldat. Vi vil i stedet omdanne værnepligten til en arbejdstjeneste, hvor de værnepligtige udfører samfundsnyttigt arbejde af enten militær eller civil karakter.

 

Totalforsvaret skal, ud over sin åbenlyse forsvarsfunktion, fungere som et dannelses- og uddannelsessted samt en arbejdsplads for hele det danske folk. Totalforsvaret skal styrke hvert enkelt individ og herved forstærke vedkommendes evner til at begå sig i det øvrige samfund. Totalforsvaret skal bidrage til folkets positive selvopfattelse, ligesom det skal binde folket sammen som en enhed, der i fællesskab arbejder for fædrelandet.

 

Det må anses som noget helt naturligt, at enhver dansker indgår i totalforsvaret og bidrager efter evne. Således har man mulighed for at arbejde med noget, der ligner det, man udfører i sit civile liv, ligesom en skavank ikke bør forhindre en person i at finde en plads i totalforsvaret.